پایه و استند

پایه صوتی برای تمام مصارف

پایه و استند

پایه جک دار

بسیار مقاوم و مستحکم مخصوص باند های سنگین

پایه جک دار