اجرای وسیع

پوشش صوتی بسیار وسیع، پرتاب صدای فراتر از انتظار

اجرای وسیع

HORN 600

پوشش صوتی بسیار وسیع، پرتاب صدای فراتر از انتظار

HORN 600