سیستم های پسیو

رنج وسیعی از بلندگو های پسیو برای تمام مصارف

سیستم های پسیو

SX 2800

ساده، پر قدرت و بادوام

discontinued SX 2800