سیستم هورن

پوشش صوتی بسیار وسیع، پرتاب صدای فراتر از انتظار

سیستم هورن

HORN 600

پوشش صوتی بسیار وسیع، پرتاب صدای فراتر از انتظار

HORN 600